BNI Online

Sunday, Apr 30th

Last update03:58:02 PM GMT

ENGLISH VERSION | Myanmar Peace Monitor
You are here BNI အေၾကာင္း

BNI အေၾကာင္း

ရည္မွန္းခ်က္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (Vision)

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို အထူးျပဳၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္း ႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ ပိုမို နားလည္ သိရွိနိုင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္မွီသည့္ ဘက္စံု သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ား ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္

Mission (ရပ္တည္ခ်က္)

ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ့သတင္း (ဘီအဲန္အိုင္) အဖဲြ ့၀င္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္ကို စဲြကိုင္ကာ လြတ္လပ္စြာ သတင္းထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကိုလည္း ျမွင့္တင္သြား မည္ျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို  ဘက္လိုက္မွဳ ကင္းျပီး ညီမွ်မွဳရွိေသာ သတင္းမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္း နွင့္ နိုင္ငံ တကာသို႕ ရည္ရြယ္ ေရးသားထုတ္ေ၀ေနသည့္ သတင္းမီဒီယာ ကြန္ယက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဘီအဲန္အိုင္ အဖဲြ ့၏ မူမ်ား

ဘီအဲန္အိုင္ အဖဲြ ့၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အျပင္ အမ်ဳိးသမီးသတင္းသမားမ်ား မိမိအဖဲြ ့အစည္းအတြင္း ရွိလာေစရန္ အစျပဳလုပ္ေဆာင္ရမည္။
အဖဲြ ့၏ အေရးပါေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္  အမ်ဳိးသမီးသတင္းသမားမ်ား ပါ၀င္လာေစရန္ ဘီအဲန္အိုင္မွ မိမိအဖဲြ ့၀င္မ်ားကို လွဳံ ့ေဆာ္အားေပးရမည္။

သတင္း မီဒီယာ က်င့္၀တ္

(၁) သတင္းသည္ အေျခအျမစ္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍၊ တိက်မွန္ကန္မႈကို တာ၀န္ခံႏိုင္ရ မည္။ သတင္းရယူရာ၌ မိမိ၏ သတင္းဌာနအမည္ကို တရား၀င္ထုတ္ေဖၚေျပာျပရမည္။

(၂) တတ္ႏိုင္သမွ် သတင္းရင္းျမစ္ ကို ေဖၚျပရမည္။ သတင္းေဖၚျပရာတြင္ မွ်တမႈရွိေစရန္၊ သတင္းရင္းျမစ္ တခုထက္ မက၊ ကိုးကားေဖၚျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္။

(၃) သတင္းရင္းျမစ္ သို႕မဟုတ္ သတင္းေပးသူ၏ သေဘာတူညီမႈ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ၊ အမည္ လိပ္စာစသည္တို႕ကို ေဖၚျပ သုံးစြဲျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ အမည္မေဖၚလိုသူ (Anonymous) ေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သုံးစြဲမည္ဆိုပါ က သတင္းရင္းျမစ္ အမွန္ကို အယ္ဒီတာအား အသိေပးထားရမည္။

(၄) အႏၲရာယ္ရွိလွ်က္ ယုံၾကည္၍ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသတင္းေပးသည့္ သတင္းရင္းျမစ္အား လွ်ဳိ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္း ထားရမည္။

(၅) သတင္းအမွားကို ေဖၚျပမိပါက၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်က္ (သို႕မဟုတ္) ေျဖရွင္းခ်က္ အျမန္ဆုံး ေဖၚျပေပးရမည္။

(၆) တရားရုံး၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မက်ေသးသည့္ စစ္ေဆးဆဲအမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေရးရာတြင္ တရားစြဲဆိုခံရသူအား အျပစ္ရွိသူအျဖစ္ေဖၚျပေရးသားမႈ မျပဳရ။

(၇) သတင္းေရးသားရာ၌ မိမိထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမပါရွိေစဘဲ၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းေစရန္ သတိျပဳေရးသားရမည္။

(၈) ေငြေၾကး၊ အခြင့္အေရး၊ လာဘ္လာဘ၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ တစုံတရာေမွ်ာ္ကိုး၍ျဖစ္ေစ၊ ရယူ၍ျဖစ္ေစ မည္သူတဦးတေယာက္အတြက္မွ် ဘက္လိုက္ သတင္းမေရးသားရ။

(၉) ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ ၾသဇာေၾကာင့္ မမွန္သတင္း၊ ၀ါဒျဖန္႕သတင္းစသျဖင့္ ဘက္လိုက္ေရးသားျခင္း မျပဳရ။

(၁၀) လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊လိင္၊ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံ၊ စီးပြားေရးေနာက္ခံ၊ လူမႈေရးေနာက္ခံ တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးကို ထိပါးေစေသာ ခြဲျခား၊ရႈံ႕ခ်၊
ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သည့္ သတင္း/သတင္းေဆာင္းပါး စသျဖင့္ ေရးသားျခင္း မျပဳရ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္(သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစမည့္အသုံးအႏႈန္းမ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၁၁) အျခားသူတဦးတေယာက္ ထုတ္လုပ္ဖန္တီးထားသည့္ သတင္း၊ ဓါတ္ပံု၊ ေဆာင္းပါး၊ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္ စသည္တို႕ကို မူရင္းဖန္တီးသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ေဖာ္ျပလွ်င္လည္း မူလရင္းျမစ္အမည္နာမကို ေဖာ္ျပေပးရမည္။

(၁၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းမ်ားေရးသားရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား သတိျပဳ လိုက္နာရမည္။

(၁၃) အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား(အထူးသျဖင့္ Facebook ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာဂ္မ်ား)  မွတဆင့္ သတင္းမ်ား ရယူရာတြင္၊ သတင္းခိုင္လုံမႈရွိေၾကာင္း၊ သက္ေသအေထာက္ အထား ေဖၚျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါက၊ သုံးစြဲျခင္းမျပဳရ။

(၁၄) ျပည္သူအမ်ား၏ ကို္ယ္က်င့္ စာရိတၲကို ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည့္ ညစ္ညမ္းေသာ လိင္မႈကိစၥဆိုင္ရာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဓာတ္ပုံ၊ ရုပ္ပုံ မွန္သမွ် ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ ျခင္းမျပဳရ။

(၁၅) လူမ်ိဳေရး၊ ဘာသာေရး၊ အယူ၀ါဒေရးဆိုင္ရာ လူမႈပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္အားေပးသည့္ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ေ၀ဖန္စာ စသည္တို႕ကို ေဖၚျပျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

 

ဘီအဲန္အိုင္ အဖဲြ ့၀င္ျဖစ္ရန္ စံနွဳန္းမ်ား

 • လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာ အဖဲြ ့ တဖဲြ ့ျဖစ္ရမည္။
 • တည္တန္႕ခိုင္ၿမဲေသာ မီဒီယာ အဖဲြ ့ တဖဲြ ့ျဖစ္ရမည္။
 • မူရင္း သတင္းထုတ္လုပ္ေသာ အဖဲြ ့ျဖစ္ရမည္။
 • ဘီအဲန္အိုင္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံရမည့္အျပင္ ဘီအဲန္အိုင္မွ ခ်မွတ္ထား ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။
 • ဘီအဲန္အိုင္ အဖဲြ ့၀င္ ျဖစ္လာေစရန္ လက္ရွိအဖဲြ ့၀င္ ၂ ဖဲြ ့မွ အဖဲြ ့၀င္သစ္ အမည္စာရင္းကို တင္သြင္း ရမည္ျဖစ္ျပီး အဖဲြ ့၀င္သစ္ လက္ခံ /မခံကို ဘီအဲန္အိုင္၏ ပုံမွန္အစည္းေ၀းအတြင္း ဘီအဲန္အိုင္ အဖဲြ ့အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္သြားမည္။
 • ဘီအဲန္အိုင္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို လက္ခံ သေဘာတူရမည္။
 • ဘီအဲန္အိုင္ ပုံမွန္ အစည္းေ၀းမ်ားက ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္နိုင္ရမည္။

BNI Membership Criteria

Any ethnic media organization that wants to become BNI member

 • Must be an independent Burma media organization
 • Must be a stable media organization
 • Must produce original news on Burma
 • Must accept BNI’s vision, mission, rules and regulations
 • Must agree to BNI’s Code of Ethics
 • Must be nominated by a minimum of two existing BNI members to be voted as a new member, and the membership decision will be executed by consensus during BNI’s regular meetings
 • Must accept the responsibilities assigned by BNI’s regular meetings

Board of BNI

 1.  Executive Director – Ms. Nan Paw Gay
 2.  Production Director– Mr. Nai Kasauh Mon
 3.  Finance Director – Mr.Khang Myart Kyaw

BNI management

 1.  Managing Director – Mr. Zin Linn
 2.  Managing assistant – Mr. Nyo Min

Finance Department

 1. Finance Manager Ms. Ni
 2. Accountant (CNX office) – Ms. Ngao Seng
 3. Accountant (YGN office) – Ms. Thi Thi Mon

Editorial Team

 1.  Editorial Consultant – Zin Linn
 2.  Duty Editor – Tue Tue
 3.  Copy Editor – Mark Inky
 4.  Translator – Aung Myat Soe
 5.  Webmaster – Piang Pha

Peace Process Monitoring Program

 1.  Program Coordinator – Mr. Sai Leik
 2.  Researcher – Mr. Kyaw Thu Ra
 3.  Webmaster – Mr. Zin Lin Oo
 4.  Translator –

Free Ethnic Voice Radio Program in Voice of America (VoA)

 1.  Producer – Mr. Nai Banya Enn
 2.  Editor – Mr. Sai Merng
 3.  Newsroom consultant – Mr. Moe Zaw
 4.  Presenter – Ms. Nu Pan
 5.  Presenter – Mr. Sai Merng
 6.  Narrator – Ms. Ah Mee

Ethnic TV Program in DVB

 1.  Producer – Mr. Dom Za Khoi
 2.  Presenter – Ms. Ah Mee
 3.  Cameraman / editor – Mr. Aung Ko

Strengthening Ethnic Voice Myanmar (SEVM): A joint project with SEAPA

 1.  Nay Myo – (Project Manager)
 2.  Ye Win naung – (Editor)
 3.  Ei Shwe Sin Thin – (Researcher)
 4.  Aung Kyaw Tun – (Webmaster)
 5.  Soe Soe Htet – (Journalist Kayar)
 6.  Salai Hong Tun Gei – (Journalist Chin)
 7.  Kyi Zaw Lwin – (Journalist Mon)
 8.  Nan Ohn Mar Aung – (Journalist Shan)
 9.  Shwe Yin – (Journalist Kachin)
 10.  Tun Tun Nyein – (Journalist Rakhaine)
 11.  Saw Sein Win Aung – (Journalist Karen)
Last updated on Thursday, October 30, 2014
Myanmar Newsျမန္မာ့သတင္း